Kahramanmaraş Özel Caka Vatan Hastanesi

  • Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu

4857 sayılı İş Kanunu gereği ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak çalışanların işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kez, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi tarafından yapılan muayene ve istenen tetkik sonucuna göre değerlendirilip raporlandırılmalıdır.

  • Akciğer Grafisi

Akciğer grafisi göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Göğüs hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük çoğunluğunda istenen ilk basamak görüntüleme yöntemidir. Hekim hastanın klinik bilgileri ile grafi bulgularını birleştirerek tanıya ulaşır veya daha ileri tetkiklere yönelir.Standart akciğer grafisi ile akciğer kanseri, pnömoni, bronşektazi, akciğer absesi, akciğer kisti, plörezi, pnömotoraks ve daha birçok akciğer hastalığının tanısı konulabilmektedir.

Ayrıca standart akciğer grafisinde akciğerler dışında kalp, göğüs duvarının yumuşak dokusu ve kemik yapıya ait hastalıklar da teşhis edilebilir.Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları değerlendirildiğinde, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

  • Odiometri testi( İşitme Testi)

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odyometri) uygulanır. Gürültülü ortamda çalışanların ilgili yönetmeliğe göre 6 ayda bir işitme testi yaptırması, gürültülü ortamda çalışmayanların ise yılda bir kez işitme testini yaptırması gerekmektedir. Odyometri Testi özel ses geçirmez odyometri kabinlerinde yapılmaktadır. Sonuçlar odyometristimiz ve KBB uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır. Odiyometri testi ile ilgili İstatiksel veriler ve bir önceki yılla karşılaştırmalı sonuçlar verilebilmektedir.

  • Solunum fonksiyon Testi (SFT)

Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir. Obstruktif ve Restriktif Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin kullanılır. Solunum fonksiyon testi, işyerlerinde solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek toz, duman ve kimyasallara maruz kalan çalışanların; tedavisi zor veya imkansız olabilecek meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Solunum Fonksiyon Testi Spirometri cihazıyla yapılır.

  • Portör Muayenesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.01 2005 tarihli 1059 sayılı 2005/9 Genelgesi gereğince, gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılması gerekli tetkikler şunlardır;
1) Dışkı kültürü, ( Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir )
2) Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir )
3) Boğaz kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )
4) Burun kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )
5) Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir )

  • Elektrokardiografi (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG) kalbin çalışma düzenine ilişkin değerli bilgiler verir. Kalpte oluşan elektrik akımları EKG aygıtıyla saptanabilir.Kalp elektriksel bir uyarının kalp kası liflerine ulaşması sonucunda kasılır. Kalpte bazı özel hücrelerle sinir liflerinden oluşan ve elektrik akımlarını taşı¬yan bir yol vardır. Buna “ileti sistemi” denir. Kendiliğinden oluşan bir uyan bu ileti sistemi aracılığıyla kısa zamanda kalbin her köşesine ulaşır ve kalp kasının bir bütün olarak kasılmasını sağlar. Kalp, vücudun otonom sinir sisteminden bağımsız olarak çalışabilen tek or-ganıdır. Uyanlar sağ kulakçıktaki kendi kendine elektrik akımı üreten sinüs-kulakçık düğümünden çıkar; kulakçıkla¬rın kasılmasını sağladıktan sonra kulak¬çık ve karıncık arasındaki bölgede bulu¬nan kulakçık-kanncık düğümüne ulaşır. Oradan His demeti denen iletici lifler¬den geçer; His demetinin sağ ve sol ka¬rıncıktaki dallarına dağılarak kalbin kas dokusuna (miyokart) ulaşır ve bütün lif¬lerin kasılmasına yol açar. (Bütün bu sü¬reç aşağıdaki şemada gösterilmiştir Elektriksel iletinin geçişleri üst sıradaki kalp çizimlerinde renk değişikliğiyle be¬lirtilmiştir.)

  • Aşılar ( Tetanoz, Grip, Sarılık)

Tetanoz aşısı 
Hepatit aşıları (Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

  • Laboratuvar Hizmetleri

Hemogram (Tam Kan Sayımı)
Sedimantasyon
Kan Grubu Tayini
Kan Şekeri
LDH
Alkalen Fosfataz (ALP)
Üre
Kreatinin
BUN
SGOT(AST)
SGPT(ALT)
GGT
HBsAg
Anti HBs
Anti HCV
Anti HIV
Kanda ve idrarda kurşun
Kanda ve idrarda kadmiyum
Kanda ve İdrarda krom
Kanda ve idrarda fluor
Kanda kolinesteraz
Kanda CO- Hb
Gaita Mikroskobisi
Burun akıntısı kültürü
Boğaz kültürü
Tam idrar tetkiki (TIT)
İdrarda kopraporfilin (III)
İdrarda valin mandalik asit
İdrarda hippurik asit
İdrarda fenol